fredag 18. mai 2018

Hvor er Gaddafis gull?

av Robert Wood – Sosiolog -
Etter at Muammar al-Gaddafi døde en voldsom og blodig død i 2011 stilte man spørsmålet: Hvor er det blitt av de 144 tonn med gull som Libyas sentralbank angivelig skulle ha i sin besittelse?

Det er mange konspirasjonsteorier om hvorfor vesten angrep Libya i 2011. Da hadde den mediebevisste diktatoren likevel hersket forholdsvis uforstyrret i mange år. Så, hvorfor ikke angripe ham i 1971, 1981, 1991 eller 2001? Uansett, han ble tatt av dage i 2011. Og som andre herskere hadde han sikret seg og sin familie økonomisk ved en eventuell flukt fra landet. På diktatorspråk betyr «sikre seg» å gjemme bort verdier. Men i likhet med mange norske skattesnytere som har hemmelige bankkonti i Sveits og andre skatteparadis, oppdaget han at det er ikke bare bare å skjule store verdier for skattemyndigheter og eventuelle nye herskere. Det er alltids muligheter for at man blir avslørt og økonomisk straffet.
   Uansett, man visste at diktatoren hadde gjemt bort milliarder av dollar, minst seks millioner Carat i diamanter og hauger av gullbarrer. Men hvor? Skattejakten var i gang i det øyeblikket Gadaffi var død. Det er mange teorier og United Nations Security Council satte en gruppe eksperter på oppgaven. Gruppens konklusjon var at mange av verdiene til diktatoren måtte være gjemt rundt om i Afrika. Et slags diktatorisk indeksfond som ville stige og synke i takt med dollarkursen, diamantpriser og gullpriser. Hadde Gadaffi og familien hans klart å stikke av i tide, hadde de sannsynligvis hatt en langt høyere fortjeneste enn Det norske oljefondet klarte i perioden 2011 – 2018.
Quartz Media Final Report from Panel of Experts on Libya Wikipedia; Muammar_al-Gaddafi

mandag 14. mai 2018

Guldets Forekomster - III

Guld i Norge
Guld er i Norge fundet baade som Vadskeguld og i fast Fjæld; paa første Maade i Tanaelven (Anarjok, Karasjok og Jesjok) og i Altenelven i Finmarken; det var her kendt allerede i 18. Aarh. og blev 1866 paavist af Bergmester T. Dahll; der er siden forsøgt at udvinde Guld ved Vadskning, men Driften har hidtil ikke paa norsk Side vist sig lønnende. 
   I fast Fjæld er Guld i Norge (foruden i ringe Spor ved Arendal, ved Kongsberg, ved Aardal’s Kobberværk i Sogn m.fl. S.) navnlig paavist paa Bømmeløen, i Svartdal i Telemarken og ved Eidsvold. Paa sidstnævnte Sted optoges Drift 1758 for Statens Regning; det forekommer her paa kisrige Kvartsgange, som sætter op i Gnejs. Guld finnes for største Delen i Kisen (Svovlkis, der er ogsaa Kobberkis), og Værket gik derfor ved de daværende ufuldkomne Udvindingsmetoder med Tab; der udvandtes 1758 – 82 3,223 Riksdaler. i Guld, men Omkostningerne vare 45,000 Riksdaler. Senere drev Bernt Anker Værket, ogsaa med stort Tab, og et Forsøg paa at genoptage Driften 1876 – 78 mislykkedes ligeledes.
   Efteraaret 1897 har et meget kapitalstærkt engelsk Konsortium genoptaget Driften ved Brustad-Gruben og andre Gruber ca, 19 Km. fra Eidsvold Station paa Vormen’s Østside. Forsøgsdriften har vist en Gehalt af ca. 150 – 200 Kr. Guldværdi pr. Ton udvundet Malm, saa Forekomsten synes lovende.
   Paa Bømmeløen opdagedes guldførende Kvartsgange 1882. Der findes her over en større Strækning (paa Øen selv og helt op til Ølve i Kvinherred og Hovdenæs i Sveen) et stort Antal Gange, hvor Guld optræder dels sammen med Kise og dels med Tellurvismut. De vigtigste Gange findes i Nøkling-Feltet paa den nordvestlige Del af Bømmeløen; særlig mærkes Haugesundsgangen, Harald Haarfager’s Gang, Oscar- og Daw-Gangene. 
   Der dannedes i de nærmeste Aar efter Opdagelsen et stort Antal Grubeselskaber, hvoraf de fleste snart indstillede Driften, da der fandtes for lidet Guld. For Tiden (1897) drives kun af et engelsk Selskab i liden Skala; der er i alt næppe udvundet for mere en 1/3 Mill. Kr. – I Svartdal i Telemarken (Blekagruben o.fl. Gruber) findes Guld på Kvartsgange sammen med Vismutglans; der drives for Tiden af et fransk Selskab.
- Physica et Mystica – Vol. I

mandag 7. mai 2018

Guldets Forekomster – II

Bjærg-guld og Vadskeguld
Guld optræder paa to Maader, enten som Bjærg-guld i sit oprindelige Leje og her enten i Gange og Lejer af Kvarts, navnlig i de gamle krystallinske Skifere (Silur og Devon), eller indsprængt i Klippen (f.eks. de ungarsk-siebenbürgske Trakytter), eller det er, idet Klippen er forvitret, blevet flyttet til et sekundært Leje, et Alluvium, og findes altsaa i en Flodseng, i den saakaldte Guldsæbe, indsprængt mellom Slam og Sand, hvoraf det faas ved Slemming og derfor kaldes Vadskeguld. Vadskeguld ell. Guldsand forekommer ikke alene paa de nu bekendte Findesteder, f. eks. Ural, Altai, Kalifornien, Yukon, Brasilien, Australien, Ny-Zealand, men ogsaa mange andre Steder, f. eks. i Donau, Rhinen, Isar, Schwarza, Rhõne,hvor man tidligere til Dels har gravet det, men hvor Guldgravning nu ikke mere er lønnende.
   Endnu kan bemærkes, at enkelte Mineraler, navnlig Jærnkis, Kobberkis og Brunjærnsten, nu og da ere guldholdige. Saaledes indvindes af Kiser Guld i Falun ad kemisk Vej. Man kan regne, at ca. 88 p. Ct. af Guldproduktionen skyldes Vadskeguld og kun ca 12 p. Ct. Bjærgguld.
- Physica et Mystica – Vol. I

torsdag 3. mai 2018

World Gold Council Survey

What do you think of our research? Your opinions will be used to inform our strategy and help shape the research we produce and how we deliver it. 

It is always interesting to get updates from World Gold Council, but feedbacks from Norway is apparently not worth the attention of Director, Market Intelligence, Alistair Hewitt.
   The Central bank of Norway sold all its gold to unknown buyers in 2004. Norwegian politicians don’t believe in gold as a financial backup and safe haven when the shit hits the stock market and the Oil-fund implodes. Sadly, World Gold Council must get by without my humble feedbacks ;-)

The Zen of Terry Pratchett on Empty Gold Vaults

And ten tons of gold don’t just get up and walk away! He? HAHAHAHA!!!

onsdag 2. mai 2018

Silver Art Collecting

by Robert Art Lover Wood
Coin Collectors have so many beautiful silver bullion items to choose among for their collection. These objects are as sometimes a coin and sometimes an item.

 The Alphonse Mucha collection
As a collector you have to pay more for a one ounce silver collector item than for an investment coin with the same silver weight. The Alphonse Mucha collection are not money, but items. However, they are definitely worth the price Kitco is asking: A collection of six beautiful women, Job, Rose, Ivy, Dance, Champagne and Laure will cost you US$ 35-36/unit (02.05.2018)
   Fine art on silver rounds! Kitco is proud to launch the first 1 oz silver bullion round an incredibly beautiful series inspired by the famed 1900’s artist Alphonse Mucha. Even if you don’t know his name, you’ll probably recognize Mucha’s distinctive Art Nouveau style, which has been reproduced on posters, murals, advertisements, banknotes and even tattoos … for over 100 years!
   The first 1 oz silver proof round in this new series of 1 oz .999 fine silver rounds is known as “JOB”. The original artwork was a poster, completed in 1896 as advertising for cigarette paper. The poster became one of the artist’s best known advertisements, and the "Mucha Woman" design soon became a distinctive part of his work.”
Read more about the ladies on:  Mucha Women

mandag 30. april 2018

Guldets Forekomster – I

Et udbredt Metal i smaa Mængder
Guld er næst Jærn og Aluminium det mest udbredte Metal, men det forekommer i Reglen i smaa Mængder. Det er næsten alltid gedigent og da hyppigst forbundet med Sølv, ogsaa med Jærn, Kobber, Kvægsølv, Platin, Iridium; Palladium eller Rhodium. Formen er regulære Krystaller (Oktaedre, Terninger, Rhombedodekaedre, Ikositetraedre, Tetrakisheksaedre), ofte ensidig forlængede eller forkortede, eller Smaablade, haarfin Traad, Korn, på de sekundære lejesteder Støv, Sand, løse Korn, Blade og Klumper (Nuggets). I Kalifornien har man haft en Klump paa 70 Kg., i Australien en paa 124 Kg. Egleston taler om en Klump paa 1,350 Kg. fra Vest-indien. Kemisk rent synes Guld ikke at forekomme; Sølv er alltid til Stede med fra 1 til henimod 40 p. Ct., Spor af Jærn og Kobber ligeledes.
- Physica et Mystica – Vol. I
Guldets Forekomster - II - Bjærg-guld og Vadskeguld